bg linesAndDots

שם המושב: מנהיגים מקצועיים ברשת

יתקיים במסגרת רצועת הזמן - "קהילות, רשתות והערכה"
בין השעות 17:45-17:00

enroll

"קל למצוא שחקנים טובים, לגרום להם לשחק טוב יחד זה סיפור אחר"/ קייסי סטנגל. אם אתם מורים מעוררי השראה, המוכנים להשקיע, להנהיג ולהשפיע - מושב זה נועד עבורכם! רכזי מקצוע והמדריכים משתייכים לאותה קבוצת מורים המשמשת מנהיגות מקצועית פדגוגית פנים וחוץ בית ספרית. במושב זה נציג לכם את החיבור בין תפיסת תפקיד הרכז כמנהיג מקצועי פדגוגי ותחומי אחריותו, לבין השימוש בכלים ניהוליים המסייעים לו לעמוד באופן מיטבי באחריות זו וביעדים שהציב לעצמו. נעסוק בכישורים ובמיומנויות הנדרשים בתפקידי הדרכה ובתקשורת דיגיטלית המזמנת יצירת קהילת עמיתים המהווה מסגרת ללמידה ולהתפתחות מקצועית.

מובילת המושב: רחל ישראלי

רכזי מקצוע רצים רחוק - כימיה / סינתיה גלעם וערן שמואל

מדריכים מובילי שינוי / שי גלבוע