bg linesAndDots

שם המושב: טכנולוגיה כמנוף לשינוי חברתי - ישראל דיגיטלית

יתקיים במסגרת רצועת הזמן - "מהארץ ומהעולם"
בין השעות 19:45-19:00

enroll

כיצד יכולות טכנולוגיה ודיגיטציה לשמש מנוף ומנוע לשינוי חברתי? כמי שמייצגת את מטה ישראל דיגיטלית, תתאר הדוברת בהרצאתה בקצרה את חזון המטה ואת הדגש המרכזי המושם על הקשר שבין דיגיטציה לצמצום פערים חברתיים. עוד תתואר תרומתה של טכנולוגיה לעולם ההוראה והלמידה, לעולמות של פיתוח מקצועי של מורים ולעולם של קידום חדשנות בחינוך. 

טכנולוגיה כמנוף לשינוי חברתי - ישראל דיגטילית/  מירב חורב