bg linesAndDots

 שם המושב: מנהיגות פדגוגית מובילה קהילה לומדת בבית הספר

בין השעות 19:45-19:00

enroll

שלוש שנים מהיום איך ילמדו בבית הספר שלך? כיצד אפשר לחבר בבית הספר "איים של הוראה איכותית לכדי יבשה"? 

מנהלים וצוותים מובילים המעוניינים לשים את הפדגוגיה במרכז העשייה וליצור שינוי בתרבות הבית ספרית בדגש על עקרונות החינוך לחשיבה וההבנה, ימצאו עניין במושב זה שיציג מודל פורץ דרך: "המודל הבית ספרי: קהילות לומדות". המודל מבוסס על מחקרים מהארץ ומהעולם ותובנות מהיישום בשטח.

כמנהיגים, ביכולתכם להוביל שינוי פדגוגי המותאם לבית הספר שלכם!

מובילת המושב: עדה רוזנברג

שלוש שנים מהיום איך ילמדו בבית הספר שלך? היבטים מהשדה ומהאקדמיה/  טובית קול חקאק , שי גלבועפרופ' יפעת בן דוד קוליקנט, רנדה אג'א